Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao Cổ Long
Phi Hồ Ngoại Truyện Kim Dung
Phiêu Phong Kiếm Vũ Cổ Long
Phong Linh Trung Ðao Thanh Cổ Long
Phụng Hoàng Thần Túy Lạc Thiên
Phụng Vũ Cửu Thiên Cổ Long
Phượng gáy Trời Nam Cổ Long
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q2 - Động Đình Hồ Ngoại Sử Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q3 - Cẩm Khê Di Hận Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q4- Anh Hùng Tiêu Sơn Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q5- Thuận Thiên Di Sử Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q6- Anh Hùng Bắc Cương Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q7- Anh Linh Thần Võ Tộc Việt Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q8- Nam Quốc Sơn Hà Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q9- Anh Hùng Đông-A Dựng Cờ Bình Mông Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Quái khách muôn mặt Từ Khánh Phụng
Quái Long Đầm Sa Giang
Quỷ Kiếm U Linh Ngọa Long Sinh
Quỷ Kiếm Vương Trần Thanh Vân