Bạch Nhật Quỷ Hồn Ưu Đàm Hoa
BÀN LONG ĐAO Ưu Đàm Hoa
BẢO KIẾM KỲ THƯ Vô Danh
Bát Nhã Thần Chưởng Vương Triệu Anh
Bất Tử Thần Long Cổ Long
Bích Huyết Kiếm Kim Dung
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Cổ Long
Bích Ngọc Đao Cổ Long
Bích Nhãn Thần Quân Ưu Đàm Hoa
BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG Vô Danh
Biên hoang truyền thuyết Huỳnh Dị
Biên Thành Ðao Thanh Cổ Long
Biên Thành Lãng Tử Cổ Long
Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh
Càn Khôn Song Tuyệt Gia Cát Thanh Vân
Càn khôn tuyệt pháp Trần Thanh Vân
CÁT BỤI GIANG HỒ Cổ Long
Chân Kinh Cửu Cửu Khuyết Danh
Chấn Thiên Kiếm Phổ Độc Cô Hồng
Chỉ Đao Nam Kim Thạch