Chiếc Ngai Vàng Lan Khai
Chiến Yên Hùng Cái Ngọa Long Sinh
Chức Cẩm Đồ Nam Kim Thạch
Cô Gái Áo Vàng Gia Cát Thanh Vân
Cô Gái Đồ Long Kim Dung
Cô Gái Mãn Châu Độc Cô Hồng
Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân
Cô Lâu Quái Kiệt Cổ Long
Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng
Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Vân
Cô Tinh Hiệp Lữ Cổ Long
Côn Luân Phượng ca
Cửu Âm Giáo Vô Danh
CỬU CHƯỞNG HUYỀN CÔNG Độc Cô Hồng
Cửu Nguyệt Ưng Phi Cổ Long
Cửu Tháp Vô Danh
Cửu U Ma Động Trần Thanh Vân
Đa Tình Hoàn Cổ Long
Đại Đường Du Hiệp Ký Lương Vũ Sinh
Đại Đường Song Long Truyện Lương Vũ Sinh