Đại Mạc Hoang Nhan Thương Nguyệt
ĐẠI SÁT TINH Liễu Tàng Dương
Đàn Chỉ Thần Công Ngọa Long Sinh
Đào Hoa Trong Gió Loạn Hồng Sơn
Đào Hoa Truyền Kỳ Cổ Long
Đạo Ma Nhị Đế Trần Thanh Vân
Đạt Ma Kinh Quỳnh Mai
Đề Ấn Giang Hồ Trần Thanh Vân
Dị Kiếm Khách Cổ Long
Điệu Sáo Mê Hồn Ngọa Long Sinh
Đoạn Hồn Tuyệt Cung Cổ Long
ĐOẠN KIẾM THÙ Cổ Long
Độc Cô Quái Khách Hàn Giang Nhạn
Độc Hiệp Phi Long Hoa Mãn Thiên
Độc Nhãn Hắc Lang Vô Danh Tiên Sinh
Độc thủ phật tâm Trần Thanh Vân
Du già đại pháp Ưu Đàm Hoa
Đường Gươm Tuyệt Kỷ Tuyết Sơn
Giặc Bắc Chu Sa Lan
Giang Hồ Ân Cừu Ký Giả Kim Dung