Tác Giả: Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam

1 Tác Phẩm