Tác Giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giải.

1 Tác Phẩm