TRẦN MINH TÔNG (1300-1357)
Hoàng đế và nhà văn Việt Nam triều Trần. Sinh ngày 04/09/1300. Nguyên quán làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định.
Là ông vua thứ 5 của nhà Trần. Con Trần Anh Tông, huý Trần Mạnh; miếu hiệu Minh Tông.
Năm 1314 ông lên ngôi. Triều đại ông tiếp tục củng cố cơ nghiệp và có những bước tốt đẹp về văn hóa, chính trị, tôn giáo. Ðặc biệt về nông nghiệp cũng phát triển thuận lợi, qua chính sách kêu gọi các vương hầu trả lại ruộng tư hữu đã lấn chiếm, giúp nông dân có ruộng cày.
Ông ở ngôi 15 năm (1314-1329) sau nhường ngôi cho con, làm Thái thượng hoàng cho đến lúc mất.
Ông mất ngày 10/03/1357 tại kinh thành Thăng long.
Tác phẩm chính:
Minh Tông thi tập: Quyển thơ này nay đã mất, chỉ còn sót 25 bài thơ chép rải rác trong "Việt Âm thi tập"

Xem Tiếp: ----