Tiểu sử

NGÔ CHÂN LƯU (933-1011)
Nhà sư và nhà văn Việt Nam đời Ðinh và Tiền Lê. Tên quen thuộc là Khuông Việt Ðại sư. Quê ở làng Cát Lợi, huyện Thường Lạc, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Ông tinh thông tam giáo. Khi xuất gia, học với sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, thành Ðại La, được truyền tâm ấn; đứng vào thế hệ thứ tư, dòng thiền Quang Bích.
Năm 973, ông được Ðinh Tiên Hoàng trọng vọng, mời về Hoa Lư, ban cho hiệu là Khuông Việt Ðại sư, phong chức Tăng thống.
Ðời Tiền Lê, ông được tham dự triều chính. Năm 986, ông và sư Ðỗ Pháp Thuận phụng mạng tiếp sứ nhà Tống là Lý Giác.
Ông mất ngày 22/03/1011.
Tác phẩm chính:
"Thuyền uyển tập anh ngữ lục"
"Truyền đăng lục"
"Thơ tiễn sứ Tống"
Khúc ca "Vương lang quy"....

Xem Tiếp: ----