Tiểu sử

Cao Thích (? - 765) tự là Ðại Phu, người Thương châu (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Thường đến Biện Châu, cùng Lý Bạch, Ðỗ Phủ uống rượu, làm thơ. Ðời Ðường Huyền Tông, thi đậu tiến sĩ, được bổ làm chức úy tại Phong Khâu. Không hợp ý nguyện, từ chức. Rồi được Tướng Ca Thư Hàn cử trông coi việc thư ký. Sau làm Gián nghị đại phu; tỏ ra có khí tiết, dám nói thẳng. Bị Lý Phục Quốc ghen ghét, đổi ra làm thứ sử tại hai châu Thục, Bành. Rồi làm Tiết độ sứ Tây Xuyên, về triều làm Hình bộ thị lang, đổi làm Tán kỵ thường thị được phong tước Bột Hải huyện hầu. 

Xem Tiếp: ----