Tiểu sử

Nhà thơ Trung Quộc Tên là Khả Cửu; Khánh Dư là tên tự của ông. Thi đậu tiến sĩ trong thời Bảo Lịch (825 - 827), đời Ðường Kính Tông. Trước khi đi thi, Khánh Dư làm bài thơ Khuê Ý với câu đầu là Ðộng phòng tạc dạ đình hồng chúc dâng lên Trương Tịch, lúc này đang làm chức Thủy Bộ lang trung. Trương Tịch làm thơ đáp lại, nhờ đó tiếng tăm họ Chu lan rộng khắp nơi.

Xem Tiếp: ----