Lời tác giả

Một số danh tính các nhân vật trong truyện đã được thay đổi cho thích hợp với bối cảnh truyện giả tưởng phản ảnh những khiá cạnh tàn ác dã man của lịch sử tội ác loài người.