Biên dịch: Á Nam Trần Tuấn Khải
Dịch giả đề

     ầu máu nóng sôi ran vũ trụ,
Lưỡi gươm sáng quắc chiếu nhân gian.
Người xưa chuyện cũ khi ôn lại,
Bao giống gian tà phải nát gan.
Cuộc đời thanh thản, nguy nan,
Trong cơn bĩ thái tuần hoàn vẫn chung.
Riêng ai hào hiệp anh hùng,
Nghìn thu gương vẫn soi cùng nước non.