Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ ba - Lớp 8
ARPAGÔNG - MARIAN - FRÔDIN- CLÊAN - BRANHĐAVOAN - ÊLY.

BRANHĐAVOAN: - Bẩm cụ, ngoài kia có một ông nào muốn gặp cụ.
ARPAGÔNG- Bảo rằng ta đang bận, và lúc khác ông lại.
BRANHĐAVOAN: - Ông ta nói là đem tiền lại cho cụ.
ARPAGÔNG- Xin lỗi các vị. Tôi trở lại ngay