Có một anh chàng sợ vợ nổi tiếng. Một hôm chỉ vìchuyện nhỏ nhặt mà chị vợ mắng anh.

Lần này thì anh hết nhịn nổi bèn nhặt lấy thanh củi trong lò đánh vợ. Bà vợ thấy nguy bèn co gị chạy, anh chàng cứ rượt theo. Chợt bà vợ đứng phắt lại trợn mắt hỏi: "Anh định làm gì tôi?"

Anh chàng luống cuống vội nhét thanh củi vào tay vợ: "mình đốt chết tôi đi!"