Hai sinh viên nói chuyện với nhau: “Tao mới biết xem chỉ tay mày có muốn thử không?”.

– Có

– Mày đặt tay lên bàn.

– Tốt!

– Ngửa bàn tay lên.

– Tốt!

– Úp bàn tay xuống.

– Được rồi!

– Giơ ngón trỏ ra.

– Được rồi!

– Bây giờ mày muốn biết gì?

– Hãy xem cho tao sau này sẽ là người như nào.

– Mày quả là người dễ sai dễ bảo.