MR1 : Sao chân trái mày toàn là sẹo không dzậy ?
MR2 (hơi quê) : Kệ tao, vậy mày có kiếm được cái chân nào như thế không ?
MR1 : Có chớ…
MR2 : Chân nào đâu ?
MR1 : Chân phải của mày đó !
MR2 (không nói nên lời)