Tiểu sử

Trần Thánh Tông (1240-1290)
Nhà thơ, Hoàng đế thứ 2 nhà Trần. Tên thật là Trần Hoảng; miếu hiệu Thánh Tông (1258-1278). Là con trưởng vua Trần Thái Tông. Sinh ngày 13/10/1240. Quê làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, Nam Định.
Ông ở ngôi 21 năm, luôn chăm lo việc nước, biết sử dụng nhân tài. Về sau, truyền ngôi cho con là Nhân Tông (Trần Khâm) rồi làm Thái thượng hòang. Khi quân Nguyên-Mông xâm lược nước ta lần thứ 2 và 3, ông cùng Vua con lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi. Sau đó, ông lui về Bắc cung tu Phật, chuyên tâm sọan kinh, viết sách và làm thơ.
Ông mất ngày 03/06/1290.
Tác phẩm chính:
"Di hậu lục"
"Cơ cầu lục"
"Thiền Tông liễu ngộ ca"
"Phóng ngưu"
"Chỉ giá minh"
Hiện nay đều đã thất lạc, chỉ còn lại 6 bài thơ chép ở "Ðại Việt sử ký tòan thư" và "Việt âm thi tập".