LỜI GIỚI THIỆU

TRIẾT LÝ LUẬT & TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO
TRUNG TÂM VĂN HÓA KHUÔNG VIỆT
Xuất bản – 1999
NHÀ XUẤT BẢN TP HỒ CHÍ MINH
2000
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
BÀI THỨ NHẤT
LUẬT LÀ GÌ? GIỚI LUẬT LÀ GÌ?
LUẬT LÀ GÌ?
I - LUẬT VÀ PHONG TỤC.
II - LUẬT VÀ LUÂN LÝ
III - LUẬT VÀ TÔN GIÁO
GIỚI LUẬT LÀ GÌ?
BÀI THỨ HAI
LUẬT BẮT NGUỒN TỪ THẦN LINH
LUẬT BẮT NGUỒN TỪ THƯỢNG ĐẾ.
I - QUAN NIỆM THỨ NHẤT
II - QUAN NIỆM THỨ HAI
III. LUẬT TRONG KI-TÔ GIÁO
BÀI THỨ BA
LUẬT ĐẾN TỪ TỰ NHIÊN.
I.QUAN NIỆM CỔ ÐIỂN
II. QUAN NIỆM CẬN ÐẠI
BÀI THỨ TƯ
NGUỒN GỐC CỦA LUẬT
LUẬT ÐẾN TỪ CON NGƯỜI, TỪ CÁ NHÂN.
I - CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA.
II - TÌNH TRẠNG BAN SƠ VÀ NGUỒN GỐC CỦA LUẬT: HOBBES VÀ LOCKE
BÀI THỨ NĂM
NGUỒN GỐC CỦA LUẬT
LUẬT ÐẾN TỪ THIÊN NHIÊN, TỪ SỰ SỐNG.
I - DEEP ECOLOGY.
II - STONE, LEOPOLD, ROUTLEY, GODFREY-SMITH.
III - MICHEL SERRES
IV - K. MEYER-ABISH
V - ALAN R. DRENGSON
VI - LEVI-STRAUSS
BÀI THỨ SÁU
LUẬT TRONG VĂN MINH Á ÐÔNG:
TRUNG HOA, NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM.
I - LUẬT VÀ ÐẠO ÐỨC
II - CHỮ HÒA TRONG VĂN MINH TRUNG HOA, NHẬT BẢN VÀ TRONG GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO.
III - ÐẠO PHẬT TRONG LUẬT CỔ NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM.
SÁCH THAM KHẢO.
LỜI GIỚI THIỆU
Quyển sách này tập hợp 6 bài giảng mà tác giả đã hoàn thành vào tháng 7/1999 tại Học viện Phật giáo Huế dưới đề tài: "Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo"
Lần đầu tiên tại Việt Nam, triết lý luật Tây phương được trình bày ở bậc đại học. Cũng là lần đầu tiên một tác giả thử đối chiếu những vấn đề căn bản trong lĩnh vực đó với tư tưởng Phật giáo.
Cao Huy Thuần là giáo sư Ðại học Amiens (Pháp) và giám đốc Trung tâm nghiên cứu sự hình thành Âu Châu tại đại học đó.
Cet ouvrage rassemble les 6 conférences qui ont été données en juillet 1999 à l'Institut des Hautes Etudes Bouddhiques de Hué sur le thème: "Philosophie du droit et pensée bouddhique".
Pour la première fois au Vietnam, la philosophie occidentale du droit est abordée dans une institution académique. Pour la première fois aussi, un auteur tente d'apporter quelques réflexions bouddhiques sur des problèmes fondamentaux de cette matière.
Cao-Huy Thuần est professeur à l'Université d'Amiens et directeur du Centre de recherches universitaires sur la construction européenne de cette université.
Trung Tâm Văn hoá Khuông Việt
(Nguồn: amvc.free.fr/)
__________________