Dịch giả: Đài Lan
- 1 -
VỤ BÍ ẨN 7 CÁI ĐỒNG HỒ (1)

ALFRED HITCHCOCK: Các bạn có biết không? Thời gian có tính chất dây thun.
Có khi các bạn thấy thời gian bò với vận tốc một con ốc sên đi đến phòng khám nha sĩ.
Có khi thời gian phóng như vệ tinh trên quỹ đạo. Cũng có khi thời gian bước thụt lùi.
Chẳng hạn như dưới đây...
Các bạn thám tử ơi, hãy chuẩn bị ghi nhận các chỉ dẫn!
Ta sẽ cùng nhau giải: “Vụ bí ẩn 7 cái đồng hồ”