ÔM GỐC CÂY ĐỢI THỎ

 

Có một người nước Tống đang cày ruộng. Khu ruộng có một cây lớn. Chợt có một Con Thỏ chạy qua, va vào gốc cây gẫy cổ lăn đùng ra chết. Từ bấy giờ, người kia vứt cả cày, cứ chực sẵn bên gốc cây, mong rằng lại có Con Thỏ khác va phải gốc cây chết, lọt vào tay mình. Kết quả là không hề nhặt được một Con Thỏ nào nữa.