Bác mu-gích chăng lưới bẫy sếu vì sếu đã phá ruộng gieo trồng của bác ta. Bầy sếu bị sa l ưới, cùng với một bầy sếu có một chú cò. Cò bèn nói với bác mu-gích: – Bác thả tôi ra đi: tôi không phải là sếu mà là cò; họ nhà cò chúng tôi là loài chim danh giá nhất, tôi sống ở nhà của cha bác đấy. Mà cứ trông lông cũng thấy rõ tôi không phải là sếu. Bác mu-gích trả lời: – Ta bắt được mi cùng với bầy sếu thì ta sẽ mổ thịt mi cùng với chúng.

Bác mu-gích chăng lưới bẫy sếu vì sếu đã phá ruộng gieo trồng của bác ta. Bầy sếu bị sa l ưới, cùng với một bầy sếu có một chú cò. Cò bèn nói với bác mu-gích: – Bác thả tôi ra đi: tôi không phải là sếu mà là cò; họ nhà cò chúng tôi là loài chim danh giá nhất, tôi sống ở nhà của cha bác đấy. Mà cứ trông lông cũng thấy rõ tôi không phải là sếu. Bác mu-gích trả lời: – Ta bắt được mi cùng với bầy sếu thì ta sẽ mổ thịt mi cùng với chúng.