Sói muốn bắt ngựa con. Nó đến gần đàn ngựa, nói: – Vì sao con ngựa con ở đây khập khiễng chân ? Hay các người không biết chữa chạy? Họ nhà sói chúng tôi có một thứ thuốc nên chẳng bao giờ què chân hết. Một con ngựa cái liền nói: – Thế thì chữa cho tôi cái chân sau bên phải, không hiểu sao đau đau trong móng ấy. Sói đến gần ngựa cái, và khi nó vừa đi vòng ra phía sau ngựa, ngựa cái đá hậu cho sói một cú làm gãy hết răng sói.

Sói muốn bắt ngựa con. Nó đến gần đàn ngựa, nói: – Vì sao con ngựa con ở đây khập khiễng chân ? Hay các người không biết chữa chạy? Họ nhà sói chúng tôi có một thứ thuốc nên chẳng bao giờ què chân hết. Một con ngựa cái liền nói: – Thế thì chữa cho tôi cái chân sau bên phải, không hiểu sao đau đau trong móng ấy. Sói đến gần ngựa cái, và khi nó vừa đi vòng ra phía sau ngựa, ngựa cái đá hậu cho sói một cú làm gãy hết răng sói.