Sư tử, lừa và cáo ra đi kiếm mồi. Chúng tóm bắt được nhiều thú. Sư tử ra lệnh cho lừa phải chia phần. Lừa chia đều ra ba phần và bảo: – Thôi, bây giờ xin nhận phần cho! Sư tử tức giận ăn thịt lừa và ra lệnh cho cáo phải chia lại phần. Cáo thu tất cả lại một đống, phần mình thì để lại chút xíu. Sư tử xem qua rồi bảo: – Hèm, khá lắm! Ai đã dạy ngươi chia phần khéo thế hả? Cáo trả lời : – Thế chuyện gì đã xảy ra với lừa ạ?