LỜI ĐỀ TỰA
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: BAO DAI ou les derniers jours de l'empire d'Annam - Nhà xuất bản JC Lattès - 1997

 

Ảnh trong truyện là sưu tầm riêng của Nguyễn Học, không phải của tác giả cuốn truyện.

 
CÂY PHẢ HỆ CỦA VƯƠNG TRIỀU NHÀ NGUYỄN 
Ghi chú: Những số tương thích chỉ thứ tự của các vị hoàng đế đã trị vì.