Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Mục Lục

MỤC LỤC
Vài lời thưa trước
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ WIIL DURANT VÀ BỘ LỊCH SỬ VĂN MINH
NIÊN BIỂU LỊCH SỬ TRUNG QUỐC
CHƯƠNG I: THỜI ĐẠI CÁC TRIẾT GIA
I. BUỔI ĐẦU
1. Các lời phê phán về dân tộc Trung Hoa
2. Trung Hoa
3. Những thế kỉ khuyết sử
4. Buổi đầu văn minh Trung Hoa
5. Các triết gia trước Khổng tử
6. Lão tử
II. KHỔNG TỬ
1. Một bậc hiền triết đi kiếm một nước để phục vụ
2. Ngũ kinh và tứ thư
3. Chủ trương bất khả tri của Khổng tử
4. Đạo người quân tử
5. Những thuyết chính trị của Khổng tử
6. Ảnh hưởng của Khổng tử
III. CÁC NHÀ THEO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC NHÀ CHỦ TRƯƠNG VÔ CHÍNH PHỦ
1. Mặc Địch, người vị tha
2. Dương Chu, nhà vị kỉ
3. Mạnh tử, bậc thầy của các vua chúa
4. Tuân tử, nhà thực tế
4. Trang tử, nhà duy tâm
CHƯƠNG II: THỜI ĐẠI CÁC THI SĨ
I. BISMARCK CỦA TRUNG HOA
II. CÁC CUỘC THÍ NGHIỆM CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
III. SỰ VINH QUANG ĐỜI ĐƯỜNG
IV. VỊ TRÍCH TIÊN
V. CÁI HAY CỦA THƠ TRUNG HOA
VI. ĐỖ PHỦ
VII. VĂN XUÔI
VIII. TUỒNG
CHƯƠNG III: THỜI ĐẠI CÁC NGHỆ SĨ
I. VĂN NGHỆ PHỤC HƯNG: ĐỜI TỐNG
1. Chế độ xã hội của Vương An Thạch
2. Tri thức phục hưng
3. Triết học phục hưng
II. CÁC ĐỒ ĐỒNG ĐỎ, ĐỒ SƠN, ĐỒ NGỌC
III. CHÙA CHIỀN VÀ CUNG ĐIỆN
IV. HOẠ
1. Các bậc thầy trong ngành hoạ Trung Hoa
2. Đặc tính của môn hoạ Trung Hoa
IV. ĐỒ SỨ
CHƯƠNG IV: DÂN TỘC VÀ QUỐC GIA
I. TỪ ĐỜI NGUYÊN ĐẾN ĐỜI THANH
1. Marco Polo đi thăm Hốt Tất Liệt
2. Đời Minh và đời Thanh
II. DÂN TỘC VÀ NGÔN NGỮ
III. ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY
1. Ở thôn quê
2. Trong các cửa tiệm
3. Óc phát minh và khoa học
IV. MỘT TÔN GIÁO KHÔNG CÓ GIÁO ĐƯỜNG
V. SỰ CHI PHỐI CỦA LUÂN LÍ
VI. MỘT CHÍNH THỂ ĐƯỢC VOLTAIRE KHEN
CHƯƠNG V: CÁCH MẠNG VÀ PHỤC SINH
I. BẠCH HOẠ
II. MỘT NỀN VĂN MINH CÁO CHUNG
III. BẮT ĐẦU MỘT TRẬT TỰ MỚI
PHỤ LỤC
Bảo vũ
Tân An lại