Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2011Chương 18
PIXAR

Sự tương giao giữa công nghệ và nghệ thuật

Bộ phận máy tính của xưởng phim Lucas