Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2011Chương 27
CEO

Sau bao năm vẫn điên rồ như thế

Tim Cooks và Jobs, năm 2007 Tim Cook