Cư sĩ Diệu Âm (Diệu Ngộ) biên soạn
Lời mở đầu

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.
Con pháp danh là Diệu Âm.  Nhờ Phật pháp cao siêu nhiệm mầu, nhờ chư Phật gia hộ, nên con đã niệm Phật được nhất tâm tam muội.  Nhờ ơn trên đặt để, cho con chứng kiến được những chuyện luân hồi.  Nhờ trải qua nhiều sóng gió thăng trầm đau khổ của thế gian, nên con đã hiểu thấu đời là vô thường, làm kiếp chúng sanh quá đau khổ.
Nhờ chư Phật gia hộ, duyên lành đưa đẩy, nay co có cơ hội được tỏ bày tâm nguyện.  Tuy biết rõ khả năng con chưa đủ để viết văn hay làm kệ, chỉ vì bẩm tánh con thích khoe khoang và nhiều chuyện, nếu như con biết được một chút kinh nghiệm gì mà không được khoe với đại chúng, con sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm.  Nên ở đây con xin viết một chút còn hơn không.  Mục đích chính của cuốn sách này là con muốn khoe với tất cả mọi người: Phật pháp là cao siêu nhiệm màu, lời Phật dạy là vạn lần chân thật.