.....

 
Khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ
Đó là thượng sách để giữ nước.
 
TRẦN QUỐC TUẤN
 
 
 
 
Đến nay nước song tuy chảy hoài
Mà nhục quân thù không rửa nổi…
(Bạch Đằng Giang phú)
 
TRƯƠNG HÁN SIÊU