Chương 8
Thụy An (1916-1987)
Ảnh tư liệu

http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/anh1.jpg
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/anh2.jpg