Người cha ra lệnh cho các con phải sống hòa thuận, nhưng chúng không nghe lời. Ông liền sai đem một cái chổi sể đến và bảo: – Các con bẻ đi! Lũ con trai xoay sở thế nào đi nữa cũng không bẻ nổi. Bấy giờ người cha tháo rời chổi ra và bảo bẻ từng ngọn một. Lũ con dễ dàng bẻ hết từng ngọn chổi. Người cha mới nói: – Cả các con cũng vậy đấy: nếu như các con sống hòa thuận thì không ai làm gì nổi các con, bằng không các con cãi cọ nhau, tất cả riêng rẽ thì bất cứ kẻ nào cũng dễ dàng làm hại các con.

Người cha ra lệnh cho các con phải sống hòa thuận, nhưng chúng không nghe lời. Ông liền sai đem một cái chổi sể đến và bảo: – Các con bẻ đi! Lũ con trai xoay sở thế nào đi nữa cũng không bẻ nổi. Bấy giờ người cha tháo rời chổi ra và bảo bẻ từng ngọn một. Lũ con dễ dàng bẻ hết từng ngọn chổi. Người cha mới nói: – Cả các con cũng vậy đấy: nếu như các con sống hòa thuận thì không ai làm gì nổi các con, bằng không các con cãi cọ nhau, tất cả riêng rẽ thì bất cứ kẻ nào cũng dễ dàng làm hại các con.