Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ ba - Lớp 3
FRÔDIN - MARIAN - BÁC CẢ GIĂC

FRÔDIN:- Bác cả Giăc ơi, bác có biết cụ chủ có nhà không?
BÁC CẢ GIĂC:!
FRÔDIN- Nhờ bác làm ơn báo với cụ là chúng tôi đã đến.