Dịch giả: Tuấn Đô
NHÂN VẬT
Nguyên tác Tiếng Pháp: L' Avare ( 1668)

NHÂN VẬT (°)

ARPARAGÔNG (Harpagon) - Cha Clêăngtơ và Elydơ, và yêu Marianơ
CLÊĂNGTƠ (Cléante) - Con trai Arpagông, và người yêu của Marianơ
ÊLYDƠ (Elise)- Con gái Arpagông, và người yêu của Valerơ
VALEDƠ (Valère) - Con trai Anxenmơ, và người yêu của Êlydơ
MARIANƠ (Mariane) - Người yêu của Clêăngtơ, và được Arpagông yêu
ANXENMƠ (Anselme) - Cha Valedơ và Marianơ
FRÔDINƠ (Frosine) - Mụ mối
BÁC CẢ XIMÔNG (Maitre Simon) - Người môi giới
BÁC CẢ GIĂC (Maitre Jacques) - Đầu bếp và đánh xe ngựa của Arpagông
LA FLESO (Flèche) - Đầy tớ riêng của Clêăngtơ
MỤ CLÔĐƠ (Dame Claude) - Đầy tớ riêng của Arpagông
BRANHĐAVOAN (Brindavoine) - Gia bộc (1) của Arpagông
LA MERLUYSƠ(La Merluehe
Ông Chánh Cẩm và Viên thư ký.

Chuyện xảy ra ở Pari, trong nhà Arpagông